Uczenie dzieci ich praw nie oznacza całkowitej wolności decyzji, braku obowiązków, negacji wszelkiej wartości. Jest to uczenie rozumnego korzystania z własnych praw, możliwości i przywilejów. Uczenie przestrzegania praw innych ludzi i radzenia sobie w sytuacji naruszania praw własnych jest elementem przygotowania do życia w społeczeństwie demokratycznym.

 

JAKIE PRAWA ZAPISANO W

„KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA”?

przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, a obowiązującej w Polsce od 1991 roku.

 

Prawa osobiste to te , które przysługują każdemu człowiekowi, dlatego właśnie, że jest człowiekiem. Nikt ich ludziom nie daje i nikt ich nie może odebrać. Najważniejsze wśród nich to : prawo do życia i rozwoju, do prywatności, do swobody myśli, do sumienia, religii, prawo do wypowiedzi w sprawie dziecka dotyczącej, prawo do życia bez przemocy i poniżania oraz prawo do informacji.

Prawa socjalne to prawa, które są wynikiem umowy między obywatelem a państwem. Obywatele mogą płacić wyższe podatki i żądać większej ilości takich praw, lub niższe, ale wtedy mniej takich praw państwo może im zapewnić. Bogatsze państwo może przyznać więcej praw socjalnych. Najważniejsze z nich to: prawo do nauki, prawo do ochrony zdrowia, prawo do zasiłku i pomocy materialnej w przypadku biedy, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, prawo do korzystania z dóbr kultury (kina, teatru, biblioteki )

Prawa polityczne- Konwencja przyznaje dzieciom prawo do stowarzyszania się , to znaczy, że dzieci mogą należeć do różnych organizacji, klubów. Nie mogą jednak zakładać partii politycznych czy organizacji, które czynnie walczą przeciwko komuś lub czemuś. Dzieci nie mają praw wyborczych

Prawa specjalne- Dzieci należące do mniejszości narodowych w Polsce mają prawo do uczenia się języka ojczystego, religii, własnej kultury.

Dzieci niepełnosprawne mają prawo do szczególnej opieki lekarskiej i możliwie najlepszych warunków życia i nauki.

Sieroty mają prawo do innej, zastępczej opieki państwa.

Dla dzieci, którym zdarzyło się popełnić przestępstwo istnieje prawo do łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców.

 


1.mam prawo do zachowania swojej tożsamości: obywatelstwa, nazwiska itd.

2.mam prawo do obrony przed oddzielaniem od swoich rodziców wbrew ich woli

3. mam prawo do wyrażania swoich poglądów które są przyjmowane z należytą uwagą

4. mam prawo do swobodnej wypowiedzi (ustnej, artystycznej)

5. oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za moje wychowanie i rozwój

6. mam prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, zaniedbywaniem i wyzyskiem

7. mam prawo do odpowiadającemu mojemu rozwojowi poziomu życia. Rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie, w ramach możliwości, warunków niezbędnych do rozwoju.

8. mam prawo do nauki na zasadach równych szans

9.mam prawo do wypoczynku i czasu wolnego od uczestnictwa w zabawach

10.mam prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku