REGULAMIN

DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE Nr 2 W WIELISZEWIE

KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) .

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem spacerów, wycieczek i imprez jest Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliszewie przy współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 2. W prowadzeniu tej działalności przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań
  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
  i umiejętności.

 

§ 2

1. Cele działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki:

1.1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii

1.2. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego

1.3. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania

1.4. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz
umiejętności korzystania z zasobów przyrody

1.5. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej

1.6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

2.1. Spacery i krótkie wycieczki – inicjowane i realizowane przez nauczycielki
w celu uzupełnienia programu nauczania

2.2. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

3. W przedszkolu ustala się harmonogram wycieczek na dany rok szkolny.

4. Uczestnikami wycieczek są:

a) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub
spaceru – tylko dzieci z grup starszych,

b) opiekunowie.

5. Koszt wycieczki pokrywają po wyrażeniu zgody rodzice.

 

§ 3

 1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym – winna być dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzania obiektów, harmonogramu i regulaminu.

 2. Przedszkole organizujące wycieczkę lub imprezę zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom;

a) wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola – 1 osoba pełnoletnia do 10 dzieci,

 1. Uczestnicy wycieczki, imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Program spaceru lub wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz oświadczenie w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisana przez każdego opiekuna zawiera karta wycieczki stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Organizując spacery i wycieczki:

        1. Zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

        2. Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

        3. Przestrzegamy normy kulturalnego zgodnego z okolicznościami zachowania się;

        4. Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne uczestników;

        5. Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;

        6. Zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze;

        7. Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku;

 

§ 4

ZADANIA DYREKTORA

 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki czy imprezy.

 2. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki, imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami.

 3. Dyrektor kontroluje organizację wycieczek oraz obowiązującą dokumentację oraz współpracuje z radą rodziców w zakresie finansowania wycieczek.

 4. Zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczki.

 

§ 5

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

   1. Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.

   2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

   3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

   4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

   5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
    i bezpieczeństwa.

   6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

   7. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników.

   8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

   9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

   10. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

   1. W trakcie kontroli podczas wycieczki kierownik zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

      1. wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora kartę wycieczki,

      2. listę uczestników wraz ze zgodą rodziców,

      3. polisę ubezpieczeniową,

      4. dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji przez kierownika (zaświadczenie z kursu).

 

 

§ 6

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel .

2. Opiekun w szczególności:

a) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;

b) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

c) Sprawuje nadzór na przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

d) Odpowiada za nieprawidłowe zachowania wychowanków podczas wycieczki;

e) Kontroluje czy dzieci nie zabierają na wycieczkę żadnych przyniesionych z domu artykułów spożywczych;

f) Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych wychowankom;

g) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

§ 7

ZADANIA WYCHOWANKÓW – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

        1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach wycieczki.

        2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

        3. Nie zabierają żadnych przyniesionych z domu artykułów spożywczych (również napojów).

        4. Rodzice i wychowankowie sygnalizują stosunkowo wcześnie wszelkie potrzeby
         i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

        5. Wychowankowie reagują na umówione sygnały.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek organizowanych w przedszkolu.

 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 1

 

KARTA WYCIECZKI

 

Cel i założenia wycieczki (spaceru):

................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki (spaceru):

................................................................................................................................................................

Termin: ...................

Grupa: ...................

Liczba uczestników: ...................

Kierownik (imię i nazwisko) ....................................................................................

Liczba opiekunów : ...................

Środek lokomocji:..................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem spacerów i wycieczek.

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, spacerach i imprezach dla dzieci.

 

Opiekunowie wycieczki

(imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI

 

 

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Godz. powrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka................................................................................

 

w wycieczce w dniu ………................do …………………………………………………

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego udział w tego typu imprezach.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem i programem wycieczki

………………………………

podpis rodzica