Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie ul 600 lecia 32, 05-135 Wieliszew


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


• administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie , ul. 600 lecia 32, 05-135 Wieliszew.


• Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 w Wieliszewie , ul. 600 lecia 32, 05-135 Wieliszew jest InBase Sp. z o.o., Stanisława Lentza 10, 02-956 Warszawa

• Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych


• Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.


• Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


• Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 

Umowa powierzenia danych osobowych

klauzula Rodo oraz zgoda nawykorzystanie wiizerunku dziecka