KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Przedszkola samorządowego nr 2 w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 32,  05-135 Wieliszew tel. 22 782 38 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych szkoły lub drogą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Dane osobowe uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane w celach:
a) dydaktyczno-wychowawczych wynikających z przepisów prawa:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.;
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159
ze zm.);
b) promocji działań przedszkola poprzez udostępnianie lub publikowanie informacji o osiągnięciach uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody przez rodziców, opiekunów prawnych w zakresie i celu określonym w treści zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmiot do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Organ prowadzący – Urząd Gminy Wieliszew, Ośrodek Pomocy Społecznej, ubezpieczyciele na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne uprawnione podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych np.: dostarczające usługi obsługi informatycznej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów archiwalnych wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych ucznia wskazanych w pkt. 3 lit a) jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji dziecka w Szkole Podstawowej. Przetwarzanie danych wskazanych pkt. 3 lit. b) zależy od dobrowolnej Państwa zgody. Brak udzielonej zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji o osiągnięciach Państwa dziecka, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których dziecko brało udział.
8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili uczniów.